ซอฟต์แวร์คลินิกแล็บ


โปรแกรมคลินิกแล็บ เหมาะสำหรับ คลินิกแล็บ ห้องตรวจแล็บ เพื่อไว้ใช้เก็บประวัติคนไข้ การตรวจเล็บ วิเคราะห์ผลแล็บ และควบคุมการเก็บเงิน จากคนไข้


cliniclabscreenshot.jpg

ระบบบริหารคลินิกแล็บ (Clinic Lab System)

เป็นระบบที่มาช่วยงานสําหรับคลินิกแล็บเอกชน ที่เปิดรับวิเคราะห์แล็บบุคคลทั่วไป คลินิกแพทย์และสถานพยาบาล โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถทํางานบนระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง

2. สามารถเชื่อมต่อสาขา ในกรณีที่กิจการมีหลายสาขาโดยอาศัยเครือข่ายของ Internet โดยใช้ ADSL หรือ Lease Line
3. สามารถให้ลูกค้าดูผลแล็บผ่านเครือข่าย Internet เพิ่มความสะดวกและสร้างอิมเมจที่ดีให้กับองค์กร 

ClinicLab จะระบบงานออกเป็น 5 ระบบย่อย ดังนี้

1. ระบบรับผู้ป่วยและการเงิน ซึ่งเป็นระบบในการลงทะเบียนผู่ป่วยและรับชําระเงินจากผู้ป่วย

2. ระบบสั่งตรวจแล็บ เป็นระบบที่เทคนิคแพทย์ทําการซักประวัติ สั่งตรวจแล็บทั่วไป และตรวจแล็บตามที่คนไข้หรือคลินิกที่สงมาให้ตรวจตามความต้องการ

3. ระบบบันทึกผลแล็บ เป็นระบบที่ห้องปฏิบัติการทําการตรวจแล็บที่ระบุในข้อ 2 และทําการบันทึกผลแล็บและออกรายงานผลแล็บ

4. ระบบสอบถามประวัติการตรวจ เป็นระบบที่ไว้ให้เทคนิคแพทย์สอบถามประวัติการตรวจของผู้ป่วยที่เคยมาตรวจ สามารถดูผลเชิงสถิติ เพื่อเปรียบผลในครั้งก่อนว่ามีแนวโน้มอย่างไร เช่นผลการตรวจความดัน การตรวจเบาหวาน เป็นต้น

5. ระบบลูกหนี้ เป็นระบบวางบิลและรับชำระหนี้ จากคลินิกแพทย์/โรงพยาบาลที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินเนื่องจากมีการตั้งค้างค่าตรวจแล็บไว้เป็นลูกหนี้

Download รุ่นทดลอง 
กรุณา login ด้วย Username : customer@pitaksin.net
                  Password : 12345การใช้งาน
ใช้ UserName = 401 และ Password = 401 สำหรับการเข้าโปรแกรม เวอร์ชั่นนี้ทำงานเป็นระบบ LAN ได้
เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีคู่มืออยู่ที่ C:\DLab\ClinicLabManual.pdf ค่าลงทะเบียนระบบ LAN  33,000/เครื่อง (พร้อม Hardlock) สนใจติดต่อคุณอู๊ด 08 9512 8903